Najważniejsze produkty finansowe

Słysząc hasło „produkty finansowe” mamy przed oczami dziesiątki kredytów kart kredytowych i lokat, które oferują nam banki. Lista produktów finansowych dostępnych na rynku jest jednak o wiele dłuższa. Warto poznać najważniejsze z nich, aby wiedzieć, co tak naprawdę oferują nam banki oraz z czego możemy korzystać.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny jest to sposób finansowania, mający na celu zwiększenie wartości majątku trwałego. Dzięki kredytom inwestycyjnym firmy uzyskują środki na finansowanie różnego rodzaju inwestycji. Może być przeznaczony na zakup nieruchomości, środków trwałych (np. maszyny, urządzenia) lub remont i modernizację budynku. Ponadto może finansować wykup obligacji, akcji oraz udziałów w firmie.
Banki dzielą udzielane kredyty inwestycyjne ze względu na cel finansowania: na wyposażenie, restrukturyzację lub na zakup/budowę nieruchomości.
Kredyt inwestycyjny gwarantuje firmom bardzo dużą efektywność oraz stosunkowo dużą opłacalność, przez co jest bardzo często wybieranym sposobem finansowania. Tak samo, jak każdy inny kredyt, może być spłacany w formie równych lub malejących rat. Kredyty inwestycyjne bardzo często przybierają formę długoterminową i są udzielane nawet na 25 lat.

Odnawialna linia kredytowa

Odnawialna linia kredytowa to pojęcie, z którym spotkał się niemal każdy, kto posiada osobiste konto bankowe. Jest to nic innego jak kredyt w rachunku bieżącym. Jego najważniejszą cechą jest wspomniana „odnawialność”, czyli możliwość wielokrotnego wykorzystywania przyznanych przez bank środków. Każda wpłata na konto zmniejsza zadłużenie, a odzyskane w ten sposób środki można ponownie wykorzystywać. Dzięki temu całkowite koszty korzystania z odnawialnej linii kredytowej jest znacznie mniejszy niż oprocentowanie pokazane w tabelach. Taki rodzaj kredytowania przyznawany jest zarówno dla nowych firm, jak również dla już istniejących. Jest to bardzo wygodna, elastyczna forma finansowania, która w wielu przypadkach okazuje się szczególnie interesująca na początku działalności.

Gwarancja

Gwarancja bankowa jest forma zabezpieczenia wierzytelności, która stosowana jest na wypadek niewykonania lub niepełnego wykonania zobowiązania przez zadłużonego. Istotą gwarancji bankowej jest fakt, iż w przypadku nieuregulowania zadłużenia, do zapłaty na rzecz wierzyciela zobowiązuje się bank. Warto zauważyć, że jedyną instytucją, która może udzielić takiej gwarancji jest bank, natomiast odbiorcą (wierzycielem) może być każdy podmiot. Aby bank udzielił swojego poręczenia, dłużnik musi z nim zawrzeć stosowną umowę pisemną, a także zapłacić ustaloną kwotę prowizji.
Gwarancja bankowa w pełni zabezpiecza interesy wierzyciela, który nie musi martwić się o to, że nie odzyska pożyczonych środków.
Obecnie firmy coraz częściej i coraz chętniej korzystają z poręczenia udzielanego przez banki.

Leasing

Leasing jest produktem finansowym bardzo popularnym wśród przedsiębiorców, szukających preferencyjnych form finansowania. Jest to rodzaj umowy, w której leasingodawca (finansujący) przekazuje leasingującemu (podmiot korzystający z leasingu) prawo do użytkowania danych dóbr przez określony czas. Leasingobiorca jest zobowiązany do określonej w umowie leasingu opłaty lub serii opłat. Można więc powiedzieć, iż jest to forma kredytu, jednak jego przedmiotem nie są pieniądze, lecz określone w umowie przedmioty (np. samochody, maszyny, urządzenia). Wyróżnia się dwa rodzaje leasingu:
Finansowy – leasingobiorca przejmuje całe ryzyko i korzyści wynikające z posiadania przedmiotu leasingu
Operacyjny – na leasingobiorcę nie przenosi się pełnego ryzyka i korzyści z tytułu użytkowania danych przedmiotów

Kredyt obrotowy

Każda firma na początku działalności potrzebuje dodatkowe środki na start, dzięki którym będzie mogła się rozwijać. Ponieważ na początku firma nie może pochwalić się dużą zdolnością kredytową, banki bardzo często udzielają pożyczek w formie kredytów obrotowych. Mówiąc najprościej, jest to kredyt udzielany na finansowanie bieżącej działalności, dzięki czemu firmy nie muszą martwić się o środki oraz mogą skupić się na swoim rozwoju. Kredyt odnawialny udzielany jest dla nowych firm – na start, a także dla tych, które już od dłuższego czasu są obecne na rynku. Ten rodzaj finansowania może być przyznany w postaci jednorazowej wypłaty lub w transzach, które przekazywane są w określonych odstępach czasu.

Faktoring i finansowanie należności

Faktoring jest bardzo często spotykaną formą finansowania działalności przedsiębiorstwa. Jego istotą jest wykupienie przez faktora wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług wykonanych na rzecz kontrahentów. Przedsiębiorstwo uzyskuje dzięki temu wszystkie należności wynikające z wystawionych faktur o wiele wcześniej niż wynosi termin zapłaty, dzięki czemu dużo szybciej może zainwestować otrzymane środki w inną działalność. Najczęściej wierzytelności skupowane są w formie dyskonta, po cenie niższej niż wynosi ich wartość nominalna. Wyróżnia się dwa najbardziej popularne rodzaje faktoringu:
Pełny (właściwy, bez regresu) – faktor wykupuje wierzytelności handlowe oraz przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika
Niepełny (niewłaściwy, z regresem) – faktor wykupuje wierzytelności, lecz nie przejmuje ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika

Karta kredytowa

Karta kredytowa jest jednym z najczęściej spotykanych produktów finansowych. Jest to karta płatnicza, na której bank przyznaje określony limit kredytowy. Wszystkie operacje rozliczane są w ramach przyznanego limitu. Określony w umowie limit jest maksymalną kwotą, na jaką karta może zostać zadłużona.
Dla nowych firm każdy sposób finansowania oferowanego przez bank jest nieocenioną pomocą, ponieważ wsparcie i płynność finansowa na początku działalności mają szczególne znaczenie. Korzystając z karty kredytowej, firmy otrzymują środki, które na start mogą wykorzystać na dowolny cel.
Bardzo istotny jest również fakt, iż kartą kredytową związany jest okres bezodsetkowy. Oznacza to, że spłacając całość zadłużenia w tym okresie, kredytobiorca nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów oraz nie zapłaci odsetek.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym to produkt finansowy umożliwiający firmie zadłużenie się do ustalonego w umowie limitu debetowego. Głównym warunkiem otrzymania kredytu w rachunku bieżącym, jest posiadanie rachunku przez ponad 3 miesiące. Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczony dla nowych firm, a także dla tych, które już istnieją na rynku. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie bieżących potrzeb oraz utrzymanie płynności finansowej.
Kredyt w rachunku bieżącym to rodzaj zwiększonego debetu, który spłacany jest na bieżąco, ponieważ każdy wpływ na konto zmniejsza wysokość kredytu.
Jest to narzędzie, które w szczególny sposób przydaje się na start firmy, kiedy wydatki i inwestycje znacznie przewyższają wysokość uzyskiwanych przychodów.

Pożyczki P2P

Pożyczka P2P (ang. Social lending) w ostatnim czasie zdobywa coraz większą popularność. Najczęściej pożyczki P2P zawierane są poprzez internetowe platformy, w których pieniądze mogą pożyczać nie tylko osoby fizyczne, lecz także podmioty gospodarcze. W Polsce taka forma kredytowania dopiero zdobywa swoją popularność. Jest to doskonała alternatywa dla tradycyjnych kredytów, których otrzymanie w przypadku nowych firm bardzo często jest niemal niemożliwe. Ponieważ nowa firma nie jest w stanie wykazać odpowiedniej zdolności finansowej, nie otrzymuje kredytu, a co za tym idzie, nie może dalej inwestować. W pożyczkach P2P nie biorą udziału żadne tradycyjne instytucje finansowe. Stroną udzielającą finansowania są inwestorzy prywatni oraz instytucjonalni. Efektem zwiększonego zainteresowania pożyczkami P2P jest powstanie serwisów internetowych, specjalizujących się w ich obsłudze.

Bitcoin lending

Bitcoin lending to udzielanie kredytów w popularnej ostatnio kryptowalucie – Bitcoin. Cały mechanizm oparty jest na pożyczkach udzielanych przez użytkowników danego systemu: jeden użytkownik może jednocześnie pożyczać komuś, a także pożyczać od kogoś Bitcoiny. Pożyczając nawzajem bitcoiny oraz inwestując je, firmy mogą zdobyć dodatkowe środki zabezpieczające funkcjonowanie lub uzyskać pieniądze na start. Wszystkie serwisy oferujące Bitcoin Lending są bardzo proste i intuicyjne w obsłudze, dzięki czemu nikt nie ma problemu z przeprowadzeniem transakcji. W wielu przypadkach Bitcoin Lending może być atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych form kredytowania.
W Polsce Bitcoin Lending nie jest jeszcze zbyt popularny, jednak tendencja ta z roku na rok się dynamicznie zmienia. Najczęściej stroną pożyczającą są firmy lub osoby prywatne, które inwestują swoje środki w Bitcoin.

Venture Capital

Venture Capital to nazwa inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym. Proces polega na finansowaniu innowacyjnych projektów, których powodzenie łączy się z dużym ryzykiem. Celem inwestowania jest tutaj nie jak zazwyczaj zysk z działalności przedsiębiorstwa, lecz zysk wynikający ze wzrostu wartości.
Inwestor decydujący się na udzielenie wsparcia umożliwia rozpoczęcie działalności bez zaciągania kredytu. Inwestor oprócz pieniędzy wnosi do firmy swoje doświadczenie oraz wsparcie menedżerskie, co dodatkowo zwiększa potencjał firmy. Jednocześnie inwestor staje się współwłaścicielem firmy i w zależności od wniesionego wkładu, otrzymuje procent udziałów. Aby móc skorzystać z Venture Capital niezbędne jest podpisanie stosownej umowy, w której potwierdzone są wszystkie zobowiązania, zagrożenia oraz relacje pomiędzy inwestorem a właścicielem firmy.