Poprawa zdolności kredytowej

Zgodnie z zapisami prawa bankowego zdolność finansowa to „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”. Zazwyczaj zdolność wyrażana jest w maksymalnej kwocie, jaką bank jest nam w stanie pożyczyć. Zanim więc rozpoczniemy procesy ubiegania się o kredyt, warto sprawdzić aktualną zdolność kredytową, aby wiedzieć, jakiego kredytu możemy się spodziewać, a także jak poprawić rating firmy. Okazuje się, że istnieją mechanizmy, dzięki którym nasza zdolność finansowa może być o wiele wyższa.

Spłać wszystkie kredyty

Chcesz ubiegać się o kolejny kredyt? Spłać najpierw ten, który już zaciągnąłeś. Po pierwsze banki obliczając zdolność kredytową biorą pod uwagę wszystkie nasze obecne zobowiązania, więc im więcej mamy kosztów stałych, tym gorzej. Ponadto jeden spłacony do końca kredyt oznacza, że jesteśmy w stanie poradzić sobie ze zobowiązaniem, więc udzielając kolejnego kredytu, bank nie naraża swoich interesów i może być pewien, że zadłużenie zostanie uregulowane. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą liczyć się z tym, że przy obliczaniu zdolności kredytowej przedsiębiorstwa bank bierze pod uwagę ich prywatne zadłużenie (np. kredyt hipoteczny). Negatywny wpływ na zdolność kredytową firmy mają również wyemitowane obligacje, leasingi, przeterminowane zobowiązania handlowe itp.

Zabezpiecz kredyt

Każdy kredyt udzielany firmie może zostać zabezpieczony środkami firmy lub środkami należącymi do właścicieli działalności. Zabezpieczeniem może być wszystko to, co stanowi wartość dla banku, czyli np. nieruchomości, samochody, maszyny, itp. Banki powołują swojego rzeczoznawcę, który ustala wartość posiadanego zabezpieczenia, wycenia je i przekazuje swój oficjalny raport do banku.

Chcąc zwiększyć zdolność kredytową firmy, bardzo pomocne mogą się również okazać wszystkie aktywa takie jak: gotówka, akcje, lokaty, obligacje, papiery wartościowe. Są to również elementy, które w przypadku braku terminowych spłat bank będzie mógł bardzo łatwo spieniężyć, aby odzyskać swoją należność. Im więcej elementów zabezpieczających firma może wykazać, tym większe są szanse na uzyskanie wysokiej kwoty kredytu na bardziej preferencyjnych warunkach.

Wykorzystaj dodatkowe poręczenie

Mechanizmem, który może znacznie poprawić zdolność kredytową firmy, jest posiadanie poręczenia. Oczywiście najlepszym i najskuteczniejszym poręczeniem jest hipoteka lub weksel z poręczeniem. W przypadku spółek poręczenie może pochodzić od innej spółki lub osoby trzeciej, np. właściciela firmy lub małżonka. Jest to dla banku niemal 100% pewności, że pożyczona kwota zostanie odzyskana, więc nie ma żadnego racjonalnego powodu, aby bank nie udzielił nam kredytu. Poręczenie w wielu przypadkach jest jedyną możliwością dla nowych firm, które na początku działalności nie mają możliwości, aby uzyskać jakąkolwiek inną formę zabezpieczenia.

Im dłuższa działalność, tym większe szanse na kredyt

Banki zdecydowanie chętniej współpracują z firmami, które już jakiś czas utrzymują się na rynku. Najczęściej przy rozpatrywaniu decyzji o kredycie banki sprawdzają historię finansową przedsiębiorstwa ok. 2-3 lata wstecz. Co w sytuacji, gdy kredyt ma być udzielony dla nowej firmy? Oczywiście jest taka możliwość i banki cały czas udzielają takich kredytów, jednak ich uzyskanie jest zazwyczaj o wiele trudniejsze. Pamiętajmy, że historia kredytowa może być zarówno zła, jak i dobra. Jeśli więc w danym przedsiębiorstwie zostały już spłacone kredyty, a aktualna sytuacja finansowa jest stabilna, banki zazwyczaj nie mają żadnych przeciwwskazań do udzielenia kredytu.
Zdolność kredytowa przedsiębiorstwa uzależniona jest od wielu różnych czynników i przez każdy bank może być obliczana na innych zasadach. Nie ma mechanizmów, które są w stanie ją znacznie zwiększyć ją z dnia na dzień, ponieważ zarówno firmy, jak i osoby fizyczne muszą na nią odpowiednio zapracować. Należy więc pamiętać, że umiejętne zarządzanie finansami, terminowe spłaty należności oraz płynność przedsiębiorstwa to najważniejsze aspekty, które zwiększają zdolność i sprawiają, że banki są bardzo chętne na współpracę.